Положення про НТСА

Загальні положення

1. Це положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Вінницького національного технічного університету (далі – Положення) регламентує порядок функціонування Наукового товариства студентів та аспірантів (далі – НТСА) у Вінницькому національному технічному університеті (далі – Університет).

2. НТСА Університету є добровільним об’єднанням Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

3. Повна офіційна назва товариства – Наукове товариство студентів та аспірантів Вінницького національного технічного університету (англійською мовою – Scientific Community of Students and Postgraduates of Vinnytsia National Technical University (SCSP).
Разом із повною назвою в офіційних документах може використову-ватись скорочена назва – НТСА ВНТУ.

4. У своїй діяльності НТСА Університету керується законодавством України, Статутом Університету і цим Положенням.

5. НТСА Університету може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, штампи, власний сайт, членський квиток, та інші засоби ідентифікації, форми яких затверджуються відповідно до пункту 15 статті 46 Положення.

6. У своїй діяльності НТСА Університету керується такими принципами:
1) пріоритетність наукової творчості та змагальності;
2) рівноправність членів НТСА Університету, гласність і колегіальність у роботі;
3) добровільність членства в НТСА Університету та виборність керівних органів НТСА Університету;
4) органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;
5) накопичення і примноження наукового потенціалу Університе-ту та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів;
6) неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.

7. НТСА Університету (інституту) діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Університету та інститутів, органами студентського самоврядування Університету, профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА Університету. НТСА Університету (інституту) узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.

8. Осередок центральних керівних органів НТСА Університету: Україна, 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, кімната № 2118.

Мета діяльності та завдання НТСА Університету

9. Метою діяльності НТСА Університету є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

10. Основні завдання НТСА Університету:
1) залучення осіб, які навчаються в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
2) виховання гармонійно розвиненої особистості студента та аспіранта;
3) надання нової якості науково-дослідній та науково-практичній роботі студентів та аспірантів університету з метою набуття практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
4) допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;
5) оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
6) сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів та аспірантів
7) оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
8) пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;
9) організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародно-го наукового і культурного співробітництва;
10) пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які на-вчаються в Університеті;
11) узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються в Університеті.

11. Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА Університету:
1) організовує роботу осіб, які навчаються в Університеті, у наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;
2) організовує та проводить наукові конференції молодих уче-них, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
3) приймає участь та сприяє в розробці і реалізації проектів, що мо-жуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;
4) співпрацює та координує свою роботу з університетськими науковими студентськими відділеннями Міжнародних товариств „SPIE|”, „OSA”, студентською організацією ВНТУ „BEST” та іншими.
5) сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються в Університеті, а також їх розміщенню на веб-сайтах Університету;
6) проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в Університеті;
7) висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті НТСА Університету, в університетському часописі «Імпульс», а також у інших засобах масової інформації;
8) поширює серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про наукові заходи Університету інших вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
9) за дорученням керівництва Університету та інститутів роз-повсюджує серед осіб, які навчаються в Університеті, інформацію про проведення студентських наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
10) співпрацюють з підрозділами науково-дослідної частини Університету;
11) здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням НТСА Університету і не суперечить законодавству України, Статуту Університету і цьому Положенню.

Організаційна структура НТСА Університету

12. НТСА діє на рівнях Університету (інститутів) відповідно до цього Положення. В інститутах відповідно до статей 51, 53 цього Положення, можуть бути прийняті положення про НТСА інститутів, що деталізують порядок функціонування НТСА інститутів і не суперечать цьому Положенню.

13. На рівні Університету діють такі органи НТСА:
1) конференція НТСА Університету;
2) Правління НТСА Університету;
3) ревізійна комісія НТСА Університету;
4) інші органи, які визначаються окремим документом, що затверджується конференцією НТСА Університету.

14. На рівні інститутів діють такі органи НТСА:
1) загальні збори членів НТСА інституту;
2) Правління НТСА інституту;
3) інші органи, що визначаються положенням про НТСА інституту.

15. Органи НТСА Університету (інституту) підконтрольні та підзвітні конференції НТСА Університету (загальним зборам членів НТСА інституту) і мають узгоджувати свою діяльність з адміністрацією Університету (інституту).

16. На засіданнях органів НТСА Університету (інститутів) можуть бути присутні представники адміністрації відповідного рівня з правом дорадчого голосу.

17. До НТСА Університету можуть входити НТСА інститутів, які функціонують відповідно до статей 9 та 10 цього Положення.

18. НТСА інституту в складі НТСА Університету створюється ініціативною групою осіб в загальній кількості не менше як 8, які задовольняють вимогам статті 24 Положення і підписують декларацію про створення НТСА інституту, в якій зокрема зазначається прагнення НТСА інституту увійти до складу НТСА Університету, а також виконання вимог до НТСА інститутів, зазначених в статті 17 Положення.
Ця декларація доводиться до відома адміністрації Інституту та направляється голові НТСА Університету та голові ревізійної комісії. Рішення про включення НТСА інституту до складу НТСА Університету приймається конференцією НТСА Університету відповідно до пункту 3 статті 46 Положення. Особи ініціативної групи, яка створила НТСА інституту, набувають членства в НТСА разом зі вступом у дію рішення про включення НТСА інституту до складу НТСА Університету.

19. НТСА інституту може прийняти рішення про вихід НТСА інституту зі складу НТСА Університету, яке вступає у силу з моменту його схвалення загальними зборами членів НТСА інституту відповідно до пункту 2 статті 53 Положення.

20. В разі невиконання НТСА інституту вимог, зазначених в статті 17 Положення, або якщо його діяльність суперечить цьому Положенню, НТСА інституту може бути виключене зі складу НТСА Університету рішенням конференції НТСА Університету, яке приймається двома третинами голосів від загальної кількості делегатів конференції НТСА Університету виключно після звіту ревізійної комісії НТСА Університету про результати перевірки НТСА інституту та за її письмовим поданням.

21. Правління НТСА Університету є постійно діючим колегіальним органом, який виконує координаційні функції.
Членами Правління НТСА Університету є голова, перший celebrity porn заступник голови, заступник голови по зовнішнім зв’язкам, секретар НТСА Університету, голови НТСА інститутів.
Голова НТСА Університету за посадою є членом Вченої ради Університету.
Структура та порядок функціонування Правління НТСА Університету та розподіл обов’язків між його членами визначається Регламентом діяльності НТСА Університету, який затверджується конференцією НТСА Університету.

22. Контроль за відповідністю діяльності Правління НТСА Університету та інших органів НТСА Університету вимогам чинного законодавства України, Статуту Університету, цього Положення здійснюється mobile porn ревізійною комісією НТСА Університету, яка підзвітна виключно конференції НТСА Університету.
Порядок функціонування та повноваження ревізійної комісії НТСА Університету визначається Регламентом діяльності ревізійної комісії НТСА Університету, який затверджується конференцією НТСА Університету.

Членство в НТСА

23. Членство в НТСА є вільним для осіб, які навчаються в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах.

24. Членами НТСА можуть стати особи, які навчаються в Університеті, виявили бажання працювати в НТСА та визнають це Положення і Положення про НТСА відповідного інституту.

25. Рішення про прийняття у члени НТСА інституту ухвалюється загальними зборами членів НТСА інституту на підставі заяви, поданої осо-бою, яка навчається в інституті, на ім’я голови НТСА інституту, в якому він навчається, і набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено Положенням про НСТА інституту.

26. Особи, які набули членства в НТСА інституту, що входять до складу НТСА Університету, автоматично стають членами НТСА Університету.

27. У НТСА Університету відсутня система членських внесків.

28. Припинення членства в НТСА здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА інституту.
29. Член НТСА Університету, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в статті 24 цього Положення, може бути позбавлений членства конференцією НТСА Університету або загальними зборами членів НТСА інституту, в якому він навчається.

30. У разі припинення особою навчання в Університеті його членство в НТСА автоматично припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням.

31. Члени НТСА та керівники органів НТСА всіх рівнів зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу особи, яка навчається в Університеті, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або магістра академемічної відпустки при продовженні навчання з нового навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр або в аспірантурі Університету.

32. Особа, яка закінчила Університет при поданні заяви може продовжити свою діяльність в НТСА Університету, отримавши статус асоційованого члена НТСА Університету або інституту.

33. Асоційований член НТСА Університету або інституту має ті ж самі права й обов’язки, які визначені для членів НТСА Університету в стат-тях 41, 42 цього Положення, окрім права голосування в колегіальних органах НТСА й обрання на керівні посади НТСА.

34. Рішення про отримання статусу асоційованого члена НТСА Уні-верситету (інституту) ухвалюється Правлінням НТСА Університету (інституту) на підставі поданої претендентом заяви.

35. Припинення статусу асоційованого члена НТСА Університету (інституту) здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА Університету (інституту).

36. Асоційований член НТСА Університету (інституту), який не ви-конує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, може бути позбавлений статусу асоційованого членства в НТСА рішенням Правління НТСА Університету (інституту).

37. Особам, які мають особливі заслуги перед НТСА Університету (інституту) або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням конференції НТСА Університету (загальних зборів інституту) може надаватись статус почесного члена НТСА Університету (інституту).

38. Почесний член НТСА Університету (інституту) має ті ж самі права, які визначені для членів НТСА Університету в статті 41 цього Положення, окрім права голосування в колегіальних органах та обрання на керівні посади НТСА.

39. Статус почесного члена НТСА Університету (інституту) зберіга-ється довічно.

40. Членам НТСА Університету, асоційованим та почесним членам НТСА Університету (інституту) Правлінням НТСА Університету (інституту) видаються членські квитки, форма яких приймається відповідно до статті 46 Положення.

41. Члени НТСА Університету мають право:
1) обирати та бути обраними у керівні органи НТСА інституту або Університету;
2) брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організацій-ною діяльністю НТСА та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
3) виступати з доповідями на конференціях, круглих столах та інших подібних заходах, що проводить НТСА;
4) бути рекомендованими Правліннями НТСА інститутів та Уні-верситету на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;
5) отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТСА;
6) вимагати від керівних органів НТСА виконання своїх обов’яз-ків, визначених цим Положенням.
Члени НТСА можуть мати й інші права, які витікають із цього Положення або визначені у положенні про НТСА відповідного інституту.

42.Члени НТСА Університету зобов’язані:
1) дотримуватися цього Положення;
2) сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки;
3) виконувати рішення керівних органів НТСА;
4) подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів НТСА;
5) активно брати участь у науковій роботі, виступати з доповідями на засіданнях керівних органів НТСА та наукових конференціях НТСА;
6) надавати керівним органам НТСА інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю НТСА;
7) пропагувати діяльність НТСА, сприяти підвищенню престижу та авторитету НТСА й Університету.
Члени НТСА виконують й інші обов’язки, які витікають із цього По-ложення або визначені у положенні про НТСА відповідного інституту.

Конференція НТСА Університету

43. Конференція НТСА Університету є вищим представницьким органом НТСА, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів НТСА в Університеті та контроль за діяльністю Правління НТСА Університету, а також інших органів НТСА Університету.

44. Загальна кількість делегатів конференції НТСА Університету визначається з урахуванням представництва по 3 члени НТСА від кожного НТСА інституту. Делегати на конференцію НТСА Університету обираються на загальних зборах членів НТСА інститутів строком на один рік.

45. Конференція НТСА Університету вважається правомочною, якщо на ній присутні дві третини від загальної кількості обраних делегатів. Делегати конференції голосують особисто. Рішення на конференції НТСА Університету приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Положенням.

46. Конференція НТСА Університету:
1) вносить зміни й доповнення до цього Положення і подає для їх за-твердження ректору;
2) затверджує документи, що визначають структуру та порядок функціонування Правління НТСА Університету і ревізійної комісії НТСА Університету;
3) приймає рішення про включення НТСА інституту до складу НТСА Університету на підставі результатів перевірки ревізійною ко-місією НТСА Університету відповідності НТСА інституту вимогам статті 17 Положення.
4) двома третинами голосів milf porn від загальної кількості делегатів конференції приймає рішення про виключення НТСА інституту відповідно до статті 20 Положення;
5) визначає основні напрямки діяльності НТСА;
6) розглядає найважливіші питання діяльності НТСА, окреслені основними завданнями НТСА;
7) обирає голову НТСА і подає його кандидатуру для затвердження ректором;
8) припиняє повноваження голови НТСА;
9) призначає за поданням голови lesbian porn НТСА Університету першого заступ-ника голови НТСА Університету та припиняє його повноваження;
10) обирає секретаря НТСА Університету та припиняє його повнова-ження;
11) обирає голову і членів ревізійної комісії НТСА Університету (у кількості 2 осіб) та припиняє їх повноваження;
12) вносить зміни та доповнення в щорічний план діяльності НТСА Уні-верситету, який пропонується головою НТСА Університету, і затверджує його;
13) не менше одного разу на рік заслуховує звіт голови НТСА Університету про діяльність НТСА Університету та його Правління;
14) заслуховує інформацію голови ревізійної комісії НТСА Університету про результати проведених нею перевірок і виконання щорічного плану діяльності НТСА й ухвалює відповідні рішення у зв’язку з цим;
15) приймає за поданням Правління НТСА Університету символіку НТСА Університету, форми бланка з власним наймену-ванням, штампів, членських квитків та інших засобів ідентифікації НТСА Університету;
16) здійснює іншу діяльність згідно з цим Положенням.

47. Конференція НТСА Університету може збиратись у черговому або позачерговому порядку. Чергова конференція НТСА скликається головою НТСА щорічно у проміжку від 1 березня до 30 квітня. Позачергова конференція скликається Правлінням НТСА Університету за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини загальної кількості делегатів конференції протягом одного календарного місяця.

48. Головує на конференції НТСА Університету голова НТСА Університету або, в разі його відсутності або припинення повноважень, перший заступник або обраний конференцією НТСА Університету її делегат.

49. Секретар НТСА Університету виконує функції секретаря конференції НТСА Університету і фіксує хід конференції протоколом. Протокол конференції підписується головою та секретарем конференції, і його копія направляється до адміністрації Університету.

50. Порядок проведення конференції НТСА Університету може ви-значатися Регламентом, який затверджується конференцією НТСА Університету.

НТСА інститутів

51. НТСА інституту об’єднує осіб, які навчаються в Інституті, займа-ються науковою діяльністю і виявили бажання стати членом НТСА для сприяння досягненню меті діяльності НТСА.
Діяльність НТСА інституту, що входить до складу НТСА Університету, регламентується цим Положенням та положенням про НТСА відповідного інституту, що деталізує порядок функціонування НТСА інституту і не суперечить цьому Положенню.

52. Вищим органом НТСА інституту є загальні збори чле-нів НТСА інституту. Загальні збори членів НТСА інституту мають право на визначення загальних засад функціонування органів НТСА інституту та їх контроль.

53. Загальні збори членів НТСА інституту:
1) ухвалюють положення про НТСА інституту і подають його для затвердження директору інституту;
2) двома третинами голосів від загальної кількості членів НТСА інституту приймають рішення про вихід зі складу НТСА Уні-верситету і направляють копію протоколу загальних зборів голові НТСА Університету;
3) приймають рішення про прийняття у члени НТСА інституту осіб, які навчається в інституті, згідно статей 24, 25 цього По-ложення.
4) визначають основні напрямки діяльності НТСА інституту;
5) обирають голову НТСА інституту і подають її для затвердження директору інституту;
6) припиняють повноваження голови НТСА інституту;
7) обирають 3 делегати на конференцію НТСА Університету строком на один рік:
8) здійснюють іншу діяльність згідно з цим Положенням та поло-женням про НТСА інституту.

Співпраця НТСА з адміністрацією

54. Координацію наукової та організаційної роботи НТСА Університету здійснює проректор з наукової роботи та науковий координатор НТСА Університету.

55. Координацію наукової та організаційної роботи НТСА інститутів здійснює заступник директора інституту з наукової роботи або особа, яка призначена роспорядженням директора інституту.

56. Адміністрація Університету має право:
1) отримувати Інформацію про діяльність НТСА Університету (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
2) скликати позачергову конференцію НТСА Університету у випадках недотримання органами НТСА Університету Статуту Університету або цього Положення;
3) брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи НТСА Університету.

57. Адміністрація Університету:
1) усебічно сприяє діяльності НТСА Університету;
2) створює умови, необхідні для ефективної діяльності НТСА Університету;
3) надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності НТСА Університету.

Перехідні положення

58. Це Положення схвалюється Вченою радою Університету та набирає чинності з моменту його затвердження ректором.

59. Протягом навчального місяця з моменту набуття чинності цього Положення діючі НТСА інститутів, які задовольняють вимогам статті 17 Положення, проводять загальні збори відповідно цьому Положенню, на яких більшістю голосів від загальної кількості членів НТСА інституту ухвалюють рішення про входження до складу НТСА Університету і обирають 3 делегати на конференцію НТСА Університету відповідно цьому Положенню.

60. Протягом двох навчальних місяців з моменту набуття чинності цього Положення Правління НТСА Університету скликає конференцію НТСА Університету, яка складається з обраних згідно статті 59 делегатів, для обрання відповідно до цього Положення голови, першого заступника голови та секретаря НТСА Університету, голови і членів ревізійної комісії НТСА Університету та вирішення інших питань, пов’язаних з приведенням діяльності НТСА Університету у відповідність до цього Положення,

61. Діяльність НТСА Університету та інститутів має бути приведена у відповідність до цього Положення протягом 4-х навчальних місяців з моменту набуття чинності нього Положення.

Коментування вимкнене.