Проект “Молоді науковці”

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молоді регіони» з 20 жовтня до 20 листопада 2011 року за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України реалізовує проект «Молоді науковці».

Основною метою реалізації Проекту є виявлення та відзначення найбільш талановитої молоді, яка зможе запропонувати інноваційні проекти в сфері ІТ-технологій, програмного забезпечення, електроніки, енергозберігаючих технологій та інших напрямках, що можуть бути практично реалізовані вже в найближчій перспективі.

В рамках реалізації Проекту, студенти вищих навчальних закладів, молоді науковці зможуть запропонувати свої інноваційні проекти, що будуть представлені на Форумі молодих новаторів, який планується провести в м. Києві наприкінці листопада 2011 року.

Студенти та молоді науковці можуть надсилати свої проекти на електронну адресу: ntsa-student@ukr.net до 20листопада 2011 року.

АНКЕТА:
Основні розділи
1) ідея проекту, ноу-хау
2) ринок, практичне застосування
3) продукт (опис проекту)
4) переваги по відношенню до аналогів
5) Область застосування ноу-хау

Дані анкети надсилати на електронну пошту: ntsa-student@ukr.net

Положення про Всеукраїнський конкурс молодих новаторів

1. Загальні засади

         1.1. Всеукраїнський конкурс молодих новаторів (далі – Конкурс) проводиться з метою розвитку інноваційної діяльності в Україні, широкого залучення молоді до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності, стимулювання наукових досліджень молодих  винахідників,  підняття наукового престижу України у світі.

         1.2. Конкурс проводиться всеукраїнською молодіжною громадською організацією “Молоді регіони” та всеукраїнської спілкою молодіжних та дитячих громадських організацій “Українській молодіжний форум” за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

         1.3. Конкурс проводиться з 20 жовтня по 20 листопада 2011 року  .

         1.4. У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, здобувачі, молоді вчені вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

         1.5.На Конкурс подаються закінчені самостійно підготовлені наукові (науково-дослідні) роботи, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення,  можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в господарській діяльності за такими основними напрямами:

-        IT-технології

-        Програмне забезпечення

-        Електроніка

-        Енергозберігаючі технології

-        Інші напрямки.

         1.6. Конкурсна робота може мати як теоретичний celebrity porn (дослідження), так і практичний  характер   (відкриття, винахід, корисна модель).

         1.7. Конкурсна робота може бути виконана самостійно або колективом (до 4 осіб).

         1.8.  Конкурсна робота виконується українською, російською чи англійською мовами.

         1.9. На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

2. Керівництво Конкурсом

         2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює його Організаційний комітет (Оргкомітет), до складу якого входять провідні науковці, представники вищих навальних закладів, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ВМГО “Молоді Регіони”, ВСМДГО “Українського молодіжного форуму” та ЗМІ.

         2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України .

         2.3. Для організації та проведення першого Конкурсу створюється конкурсна комісія,  до складу якої залучаються провідні наукові та науково-педагогічні працівники, представники наукових підприємств, установ та організацій.  Персональний склад конкурсної комісії затверджується Оргкомітетом. Голова комісії призначається Оргкомітетом.

         2.4. Відповідно до напрямів конкурсу у складі конкурсної комісії можуть створюватися секції. Персональний склад секцій затверджується  Оргкомітетом.

3. Порядок подання та розгляду наукових робіт

          3.1.  Протягом терміну зазначеного у пункті 1.3. цього Положення, учасники Конкурсу подають свої роботи на розгляд конкурсної комісії надсилаючи їх за електронною адресою: ntsa-student@ukr.net

         3.2. Конкурсні роботи повинні відповідати таким вимогам:

-        робота не повинна бути зареєстрована у якості інтелектуальної власності;

-        робота повинна мати технологічну цінність та мати потенціал для подальшого практичного використання у промисловості, сільському господарстві, інфраструктурі тощо;

-        робота повинна мати розроблену технічну документацію.

         3.3. На Конкурс подаються оригінали конкурсних робіт студентів, оформлені згідно з вимогами Державних стандартів. Текстові матеріали необхідно зробити  у редакторі Microsoft Word через 1,5  інтервала, розмір шрифту – 14, гарнітура – Тіmes New Roman або Arial, вирівнювання – по ширині листа. Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2, зліва – 3, справа – 1,5 см.

         3.4. Таблиці подаються як окремі об’єкти у форматі Exel for Windows або у MS Word. Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул.

         3.5. Ілюстрації мають бути виконані ретельно й розміщені або в тексті, або в окремих файлах (формати BMP, TIF, JPG).

         3.6. Фотографії додаються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими та контрастними.

         mobile porn 3.7. Роботи повинні надсилатись на електронну пошту: ntsa-student@ukr.net

         3.8. Наукова робота повинна бути відповідним чином оформленою, логічно структурованою та грамотно написаною.

         3.9. Автор (и) зобов’язаний (і) ретельно вичитати роботу і на останній сторінці позначити дату та П.І.П. авторів.

         3.10. До конкурсної роботи автор обов’язково додає відомості про автора, які містять прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження; робочу та електронну адреса й номер телефону (бажано мобільного); місця роботи чи навчання; при наявності – відомості про захист дисертації (тема, науковий керівник (консультант), рік захисту); при наявності – відомості  про друковані наукові праці (назва, місце публікації, дата публікації) в електронному вигляді

         3.11. До конкурсної роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів дослідження, відгуки державних чи комунальних lesbian porn органів, підприємств установ, організацій (будь-якої форми власності), а також копії наукових статей, опублікованих за результатами досліджень представленої роботи в електронному вигляді.

         3.12. У  milf porn разі  подання  робіт із порушенням вимог цього Положення, конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в Конкурсі.

         3.13. Роботи, подані на Конкурс, не повертаються.

         3.14. Конкурсна комісія  на своєму засіданні  відкритим  голосуванням більшістю голосів приймає рішення щодо  визначення кращих робіт. 

         3.15. При рівній кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

         3.16. Засідання конкурсної комісії вважається легітимним, якщо в його роботі брало участь не менше 2/3 її складу.

         4.  Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження

         4.1. Переможців Конкурсу визначає Оргкомітет на своєму засіданні за поданням конкурсної комісії.

         4.2.  Переможці Конкурсу отримують запрошення на Всеукраїнський форум молодих новаторів.

         4.3. Окремо визначаються переможці Конкурсу за номінаціями:

- найкраща новаторська ідея

- найкращий новаторський проект

- найкращий соціальний новаторський проект

         4.4 Переможці Конкурсу нагороджуються Грамотами Всеукраїнського конкурс молодих новаторів.

         4.5. Оргкомітет самостійно чи за поданням конкурсної комісії, може запросити на Всеукраїнський форум молодих новаторів учасників Конкурсу, які не здобули перемоги.

         4.6. Учасникам Конкурсу, які не здобули перемоги, може бути висловлена Подяка Оргкомітету

Коментування вимкнене.